Zryczałtowany dodatek energetyczny

Od dnia 01 stycznia 2014r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

  1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 180),
  2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  3. zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Wysokość wskazanego limitu, stanowi:

  1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 10,94 zł/miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,19 zł/miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł/miesiąc.

W celu otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie. Do wniosku należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje Wójt Gminy Potęgowo, w drodze decyzji, na wniosek osoby uprawnionej.