Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej mogą zostać objęte wsparciem asystenta rodziny.

Do zadań asystenta rodziny nalezy świadczenie usług w miejscu zamieszkania rodziny lub w innym miejscu wskazanym przez rodzinę/jej członków, w zakresie dostosowanym do potrzeb tych rodzin, a w szczególności:

 1. diagnozowanie sytuacji rodzin,
 2. opracowywanie i realizacja planów pracy z rodzinami we współpracy z członkami tych rodzin,
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej (tj.:pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem domowym, planowania i monitorowania wydatków, oszczędnego gospodarowania mediami, podział obowiązków domowych na poszczególnych człnków rodziny, promowanie zdorwego stylu życia, edukacja w zakresie higieny osobistej i pielęgnacji, prawidłowego odżywiania, w zakresie organizacji czasu wolnego itp.),
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych (tj.: udzielanie informacji o instytucjach samorządowych, państwowych oraz organziacjach pozarzadowych udzielającyc hpomocy, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych itp.),
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów psychologicznych,
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi (tj.:organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, pomoc dzieciom w nauce, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka, itp.),
 7. pomoc w pozyskiwaniu usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą urządzeń),
 8. wspieranie aktywności społecznej rodzin, edukacja w zakresie obowiązkowych norm współżycia społecznego,
 9. motywowanie członków rodzin do podnozsenia kwalifikacji zawodowych,
 10. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 11. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 12. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 13. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 14. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 15. pomoc w innych sprawach zgłoszonych przez człnków rodzin wynikających z ich indywidualnych potrzeb.