Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Potęgowie  powstał w 1990r. na mocy uchwały  Nr XII/37/90 Gminnej Rady Narodowej w Potęgowie z dnia 26 lutego 1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Potęgowo.Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Potęgowo, działającą na podstawie (statut)

Nadrzędnym celem działalności Ośrodka jest:

 • wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
 • podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Ośrodek swoje statutowe zadania realizuje głównie w oparciu o:

 • ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj.: Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),
 • ustawę z dnia  28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz.U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.),
 • ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj.: Dz.U.z 2023 r. poz. 130 z późn. zm),
 • ustawę z dnia 21 marca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1335),
 • ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2230 z późn. zm.),
 • ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.),
 • ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz.1426 z późn. zm.),
 • inne przepisy szczególne.