PRZEMOC

Zespół interdyscyplinarny w Gminie Potęgowo ogłasza konkurs profilaktyczny. 

Więcej informacji w załączniku. 

Załączniki:
Pobierz plik (Konkurs Rodzina wolna od przemocy.pdf)Konkurs Rodzina wolna od przemocy.pdf[ ]48 kB

Informujemy, iż zarządzeniem nr 172/2023 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 14.09.2023r. został powołany zespół interdyscyplinarny w Gminie Potęgowo. W skład zespołu wchodzą:

 1. Iwona Gierke – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie,
 2. Dorota Malek – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie,
 3. Marek Puchalski – przedstawiciel Posterunku Policji w Potęgowie,
 4. Leszek Domaszk – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Potęgowie,
 5. Lucyna Bagińska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Potęgowie,
 6. Bogusław Cyrny– przedstawiciel Szkoły Podstawowej       w Łupawie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Potęgowie,
 7. Anna Matis – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Łupawie,
 8. Jolanta Gromowska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Skórowie,
 9. Agnieszka Kielas – przedstawiciel Przedszkola w Potęgowie,
 10. Krystyna Wielgus – przedstawiciel       Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „CEZ-MED” w Potęgowie,
 11. Danuta Łukaszek – kurator sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku,
 12. Dominika Pieczora – kurator sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku,
 13. Maksymilian Pujdak – przedstawiciel Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Ustce,
 14. Agata Smutek - przedstawiciel Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Ustce.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 • monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";
 • przekazywanie informacji o zmianie miejsca zamieszkania;
 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
 • składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń.

Zespól funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2.

Przewodniczącym zespołu jest Pani Dorota Malek.

 

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Potęgowo ogłasza konkurs profilaktyczny
pn. „RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY”

Uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Potęgowo zapraszamy do udziału w konkursie, poprzez przygotowanie pracy plastycznej (lub innej w dowolnej formie), dotyczącej tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prace należy składać do 20.11.2021r. u pedagogów szkolnych.

Serdecznie zapraszamy !!

Załączniki:
Pobierz plik (konkurs przemoc.pdf)konkurs przemoc.pdf[ ]48 kB