Do wniosku o świadczenie z funduszu należy dołączyć:
1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny, w tym:
a) oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (m.in. świadczenie rodzicielskie, dochód z pracy za granicą, stypendia socjalne, alimenty otrzymywane z funduszu alimentacyjnego lub od rodzica dziecka)
2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych;
3. kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
4. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację
5. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
6. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
7. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
8. oświadczenie o formie wypłaty, nr konta bankowego (wnioskodawca powinien być właścicielem lub współwłaścicielem konta),
9. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
10. zaświadczenie właściwej jednostki Policji, a w przypadku cudzoziemców - właściwej instytucji, o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia w przypadku gdy małżonek rodzica osoby, na którą jest składany wniosek, zaginął.
Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty przekazania przez komornika sądowego poprawnie wypełnionego zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów lub złożenia wniosku z pełną dokumentacją.
Od decyzji tej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.