Informacje ogólne o wolontariacie

Ogólne zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. 2023r. poz. 571).

Wolontariat - dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Osoba, która pracuje na zasadzie wolontariatu nazywana jest wolontariuszem.

Główne powody, dla których warto zostać wolontariuszem

Wolontariat daje szansę zdobycia nowych doświadczeń, wprowadzenia na rynek pracy, zaspokajania ciekawości świata, sprawdzenia własnych predyspozycji w nowych rolach społecznych, poznania specyfiki pracy i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie. Jednocześnie wymaga aktywności i umiejętności dzielenia się własnym doświadczeniem i wiedzą. Osoby wykazujące akces podjęcia działalności wolontarystycznej mają możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.

W każdym wieku i na każdym etapie prowadzonej działalności zawodowej, jak również w okresie zamykającym aktywność zawodową warto zastanowić się nad podjęciem decyzji o przyłączeniu się do grupy wolontariuszy prowadzących działalność na rzecz osób zależnych: starszych, samotnych, niepełnosprawnych, a także na rzecz dzieci z rodzin pozostających w niedostatku.

 

Czym zajmuje się wolontariusz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie?

 • pomaga dzieciom w nauce,
 • organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży,
 • pomaga osobom starszym i niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego, w integracji ze środowiskiem lokalnym oraz w    przezwyciężaniu barier i poczucia osamotnienia,
 • współpracuje ze służbami społecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.

 

Jak zostać wolontariuszem?

 • Spotkaj się z koordynatorem ds. wolontariatu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie w celu określenia własnych potrzeb i zapoznania się z ofertą prac wolontarystycznych.
 • Wypełnij formularz dla wolontariusza, który otrzymasz od koordynatora wolontariatu. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, musisz mieć zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
 • Podpisz porozumienie o współpracy określające wymiar i zakres świadczeń (w przypadku osoby niepełnoletniej podpis składa rodzic/opiekun prawny).

ZAPRASZAMY, ZGŁOŚ SIĘ !

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Wolontariusz powinien:

 • Być pewnym. Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 • Być przekonanym. Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 • Być lojalnym. Zgłaszaj sugestie, nie "uderzaj" w innych. Przestrzegaj zasad. Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
 • Mówić otwarcie. Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problemy.
 • Chętnie uczyć się. Rozszerzaj swoją wiedzę.Stale się rozwijaj. Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
 • Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą. Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
 • Być osobą, na której można polegać. Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 • Działać w zespole. Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 


Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ DLA WOLONTARIUSZA.pdf)FORMULARZ DLA WOLONTARIUSZA.pdf[ ]42 kB
Pobierz plik (ZEZWOLENIE.pdf)ZEZWOLENIE.pdf[ ]45 kB