Ogłoszenia

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie,
w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, 20 stycznia 2023 roku

Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku (17:00-18:00). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45.

Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

cyberbezpieczeństwo

 

Min ri polityki społecznej do AOON  Gmina potęgowo herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie w 2022 roku realizował resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu było wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Usługi asystenta w szczególności polegały  na pomocy w:
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego;
• wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca;
• załatwieniu spraw urzędowych;
• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

Wywiązując się z obowiązku wynikającego z podpisanej umowy, tutejszy Ośrodek w dniu 13.01.2023r. przesłał do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku zestawienie z realizacji Programu oraz sprawozdanie końcowe z realizacji Programu. Gmina Potęgowo uzyskała dofinansowanie w kwocie 22 593,00 zł - wsparcie finansowe wykorzystano w ponad 93,60 %, tj. w kwocie 21 146,24 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przyznał usługę asystenta na podstawie - karty zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2022. Wsparciem została objęta 1 osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Asystent świadczył usługi asystencji przez 480 godzin, w czasie trwania Programu, tj. w okresie od maja 2022r. do grudnia 2022r. Uczestnik programu nie płacił za usługi asystenta.

Min ri polityki społecznej do AOON        Gmina potęgowo herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie w 2022 roku realizował resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1.    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.    osobami posiadającymi:
•    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
•    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wywiązując się z obowiązku wynikającego z podpisanej umowy, tutejszy Ośrodek w dniu 13.01.2022r. przesłał do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku zestawienie z realizacji Programu oraz sprawozdanie końcowe z realizacji Programu. Gmina Potęgowo uzyskała dofinansowanie w kwocie 51 408,00 zł - wsparcie finansowe wykorzystano w ponad 79,87 %, tj. w kwocie 41 060,38 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przyznał usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na podstawie - karty zgłoszenia do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. Wsparciem objęto 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W ramach Projektu zatrudniono 5 opiekunek, które zrealizowały 1178 godzin, w czasie trwania Programu, tj. w okresie od maja 2022r. do grudnia 2022r. Uczestnicy programu nie płacili za usługi.

Zawiadomienie

Wójta Gminy Potęgowo

o dodatkowym naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVII/417/2018 z dnia 4.10.2018r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018r. poz. 4291) Wójt Gminy Potęgowo ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie.

 1. Gminna Rada Seniorów w Potęgowie, zwana dalej „Radą” jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym w zakresie planowania oraz realizacji polityki senioralnej. Jej celem jest reprezentowanie potrzeb i interesów osób starszych, które zamieszkują na terenie Gminy Potęgowo.
 2. Rada liczy 7 członków i działa na terenie Gminy Potęgowo.
 3. W skład Rady wchodzą:
  • przedstawiciele osób starszych posiadający poparcie co najmniej 10 osób starszych zamieszkujących na terenie Gminy Potęgowo, z zastrzeżeniem, iż poparcia można udzielić nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady,
  • przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, wyznaczeni przez te podmioty spośród swoich członków lub innych mieszkańców Gminy Potęgowo.
 4. Kandydatem na członka Rady może być wyłącznie osoba, która zamieszkuje na terenie Gminy Potęgowo, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Dodatkowy nabór kandydatów do Rady prowadzony będzie w okresie od dnia 17.01.2023r. do dnia 23.01.2023r.
 6. Zgłaszanie kandydatów do Rady odbywa się za pomocą formularzy zgłoszeniowych stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Nr 214/2022 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 4.11.2022r.
 7. Formularze zgłoszeniowe udostępnia się w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, pok. nr 14, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 13 oraz na stronie internetowej potegowo.pl i www.gopspotegowo.pl.
 8. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, pok. nr 14, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie” . W przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu. Zgłoszenie złożone po terminie nie będzie podlegało rozpatrzeniu.
 9. Informacja Wójta Gminy Potęgowo o wyborze i składzie Rady zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.potegowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Zawiadomienie

Wójta Gminy Potęgowo

o dodatkowym naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVII/417/2018 z dnia 4.10.2018r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018r. poz. 4291) Wójt Gminy Potęgowo ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie.

 1. Gminna Rada Seniorów w Potęgowie, zwana dalej „Radą” jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym w zakresie planowania oraz realizacji polityki senioralnej. Jej celem jest reprezentowanie potrzeb i interesów osób starszych, które zamieszkują na terenie Gminy Potęgowo.
 2. Rada liczy 7 członków i działa na terenie Gminy Potęgowo.
 3. W skład Rady wchodzą:
  • przedstawiciele osób starszych posiadający poparcie co najmniej 10 osób starszych zamieszkujących na terenie Gminy Potęgowo, z zastrzeżeniem, iż poparcia można udzielić nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady,
  • przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, wyznaczeni przez te podmioty spośród swoich członków lub innych mieszkańców Gminy Potęgowo.
 4. Kandydatem na członka Rady może być wyłącznie osoba, która zamieszkuje na terenie Gminy Potęgowo, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Dodatkowy nabór kandydatów do Rady prowadzony będzie w okresie od dnia 4.01.2023r. do dnia 10.01.2023r.
 6. Zgłaszanie kandydatów do Rady odbywa się za pomocą formularzy zgłoszeniowych stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Nr 214/2022 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 4.11.2022r.
 7. Formularze zgłoszeniowe udostępnia się w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, pok. nr 14, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 13 oraz na stronie internetowej potegowo.pl i www.gopspotegowo.pl.
 8. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, pok. nr 14, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie” . W przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu. Zgłoszenie złożone po terminie nie będzie podlegało rozpatrzeniu.
 9. Informacja Wójta Gminy Potęgowo o wyborze i składzie Rady zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.potegowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń.