Min ri polityki społecznej do AOON  Gmina potęgowo herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie w 2021 roku realizował resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przyznał usługę asystenta na podstawie - karty zgłoszenia do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021. Wsparciem zostały objęte 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy programu nie płacili za usługi.

Wywiązując się z obowiązku wynikającego z podpisanej umowy, tutejszy Ośrodek w dniu 13.01.2022r. przesłał do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku zestawienie z realizacji Programu oraz sprawozdanie końcowe z realizacji Programu. Gmina Potęgowo uzyskała dofinansowanie w kwocie 16 983,00 zł - wsparcie finansowe wykorzystano w ponad 98,79 %, tj. w kwocie 16 777,41 zł.