Ogłoszenia

psycholog logo

Poradnictwo psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przypomina, iż od maja br. można korzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego.

Psycholog przyjmuje w siedzibie GOPS Potęgowo, ul. Szkolna 2, w pokoju nr 10 w dniach:

PONIEDZIAŁEK: 8.00 – 14.00

ŚRODA: 8.00 – 15.00

CZWARTEK: 8.00 – 15.00

Serdecznie zapraszamy!

Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie "Azymut na zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy"

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie zdolności do uzyskania ponownego zatrudnienia (uzyskanie efektywności zatrudnieniowej) wśród 96 UP (58 kobiet, 38 mężczyzn), poprzez dostosowanie kwalifikacji zawodowych/rynkowych i/lub kompetencji do aktualnych potrzeb rynku pracy, zamieszkujacych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego.

GRUPĘ DOCELOWĄ stanowią osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczacych pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Co najmniej 80% uczestników projektu stanowią (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami (co najmniej 5%-tj. 5 UP), osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i kobiety (co najmniej 53kobiety) uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje oraz co najmniej 53 osoby (w tym co najmniej 32 kobiety) podejmą ponownie zatrudnienie.

Czytaj więcej: Azymut na zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie uprzejmie informuje, iż przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze na okres zasiłkowy 2017/2018 odbywa się:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie uprzejmie przypomina , iż od dnia 01.08.2017 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2017/2018.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 489 z późn. zmian.) :
- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złożyła wniosek wraz z dokumentami do dnia
31 sierpnia 2017 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do dnia 31 października 2017roku,

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2017 roku , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku,

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2017roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 31 grudnia 2017r.

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2017 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 31 stycznia 2017 roku,

-w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2017 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do ostatniego dnia lutego 2018 roku.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie uprzejmie informuje, iż stosownie do § 12 ust.2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie do dnia :
1) 15 września danego roku szkolnego,
2) 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych.