Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie serdecznie zaprasza wszystkie chętne panie do udziału w cyklicznych spotkaniach grupy wsparcia, które będą odbywały się od miesiąca września 2018 roku, w każdą trzecią środę miesiąca od godziny 10:00 do 12:00. Grupa ma charakter otwarty, tzn., że podczas całego cyklu spotkań, w dowolnym momencie do grupy mogą dołączyć nowe uczestniczki.

Celem grupy jest między innymi: lepsze poznanie siebie, poznanie swoich mocnych stron, zalet i możliwości, podniesienie samooceny, oderwanie od codziennych obowiązków, uzyskanie wsparcia psychologicznego i społecznego, rozwijanie umiejętności mówienia o własnych potrzebach i uczuciach, budowanie nadziei i siły na przeciwności losu i dnia codziennego.

Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się 19.09.2018r. o godzinie 10:00 w siedzibie tut. Ośrodka.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 13 lub pod numerem tel. 59 8115114, w godz. od 7.30 do 15.30.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie realizuje partnerski Projekt „Srebrna Sieć” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Liderem projektu jest Gmina Kobylnica, natomiast partnerami: gmina Damnica, gmina Główczyce, gmina Kępice, gmina Słupsk, gmina Ustka, gmina Potęgowo, gmina Tuchomie, powiat słupski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Fundacja Niesiemy Pomoc oraz Spectrum Research Agnieszka Małecka-Jagła.

Celem projektu jest utworzenie w 8 gminach na terenie województwa pomorskiego
(tj. Kobylnicy, Damnicy, Główczyc, Słupska, Ustki, Kępic, Potęgowa, Tuchomia) zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu senioralnego.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 lat, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia oraz do ich opiekunów faktycznych.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:

  • całodobowe, zdalne usługi opiekuńcze – teleopieka,

  • rehabilitacja domowa,

  • sąsiedzkie usługi opiekuńcze,

  • szkolenia i warsztaty z zakresu pielęgnacji i profilaktyki,

  • wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego,

  • telefoniczne poradnictwa senioralne,

  • promocja usług wzajemnych i wolontariatu senioralnego,

  • animacja środowiska seniorów poprzez organizację pikników senioralnych,

  • powołanie/wzmocnienie Rad Seniorów (organów doradczo-legislacyjnych).

Na terenie Gminy Potęgowo docelowo zostanie objętych wsparciem 25 seniorów oraz 15 opiekunów faktycznych.

W chwili obecnej trwa rekrutacja osób do Projektu, a szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 13 lub pod numerem tel. 59 8115114, w godz. od 7.30 do 15.30.

Do uczestnictwa w Projekcie zapraszamy seniorów i ich opiekunów oraz osoby chętne do pomocy w ramach wolontariatu.

Szczegóły Projektu znajdują się na stronie internetowej www.srebrnasiec.pl

Projekt realizowany jest od kwietnia 2018 r. do grudnia 2020 r.

W dniach 25. czerwca do 1. lipca już po raz szósty obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych. Jak co roku jest on bezpośrednio związany z kolejna rocznicą urodzin Hellen Keller (27.05.1880-1.06.1968) – doskonale znanej na całym świecie głuchoniewidomej pisarki i działaczki społecznej, która udowadniała, że osoba głuchoniewidoma może również czerpać pełnie z życia, która stała się rzecznikiem praw osób głuchoniewidomych. Jej wybitna osobowość i determinacja sprawiły, że ostatecznie zaczęto dostrzegać możliwości i potrzeby tej najmniej licznej i wyjątkowej grupy osób z niepełnosprawnością. Niech będzie to czas na lepsze poznanie zagadnień związanych ze specyfiką jednoczesnego uszkodzenia wzroku i słuchu, ale też czas na poznanie osób, dla których to nieodłączny element życia – ich problemów, pasji, marzeń, doświadczeń w radzeniu sobie z codziennością. Przyjmuje się szacunkowo, że w Polsce żyje – co najmniej – siedem tysięcy takich osób.

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie uprzejmie informuje, iż przyjmowanie wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019 o:

* świadczenia rodzinne
* świadczenia wychowawcze 500+
* świadczenia „Dobry start” 300+

odbywać się będzie:

- w wersji elektronicznej od 1 lipca 2018r.,

- w wersji papierowej od 1 sierpnia 2018r. w dniach:

                                                                    Poniedziałek 7:30-15:30

                                                                    Wtorek 7:30-15:30

                                                                    Środa 7:30-17:30

                                                                    Czwartek 7:30-15:30